No. 03

$1,200
  • by Shaunak Patel
  • Other Media
  • 24" x 24"