(3)

$10,000
  • by Kurt Vargo
  • Other Media
  • 48" x 48"