#18

$700
  • by Kurt Vargo
  • Other Media
  • 20" x 28"